Taipu, Rio Grande do Norte

Taipu, Rio Grande do Norte

Taipu