Sobradinho, Bahia, Brazil

Sobradinho, Bahia, Brazil

Sobradinho