Agulha, Sao Paulo, Brazil

Agulha, Sao Paulo, Brazil

Agulha